Kotkan Pursiseura - Kotka Segelsällskap ry

SÄÄNNÖT

Search

Kotkan pursiseura Ry SÄÄNNÖT

1. NIMI JA KOTIPAIKKA

Yhdistyksen nimi on Kotkan Pursiseura – Kotka Segelsällskap ry ja kotipaikka Kotkan kaupunki.

2. TARKOITUS JA TOIMINTAMUODOT

Yhdistyksen tarkoituksena on toimia jäsentensä veneily- ja veneurheilun, vene- ja merituntemuksen sekä vesillä liikkumisen tietojen ja taitojen kehittämiseksi ja edistämiseksi ja kehittää veneilyturvallisuutta ja edistää merellistä ympäristönsuojelua.

Tarkoituksen toteuttamiseksi yhdistys

· toimeenpanee koulutustilaisuuksia ja ohjaa jäseniään niihin

· järjestää tarkoituksiaan palvelevien veneilytaitojen harjoitus- ja kilpailutilaisuuksia

· pitää rekisteriä jäsenistään ja jäsenten katsastetuista veneistä

· toimii tarpeellisessa laajuudessa yhteistyössä viranomaisten ja muiden veneilyjärjestöjen kanssa

· antaa harkintansa mukaan toimintaansa liittyvissä lausuntoja sellaisia pyydettäessä

Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi omistaa samansuuntaista toimintaa harjoittavien yritysten osakkeita sekä kiinteätä ja irtainta omaisuutta, perustaa rahastoja sekä toimeenpanna rahankeräyksiä ja arpajaisia, hankittuaan asianomaisen luvan. Yhdistys voi varojensa kartuttamiseksi harjoittaa tilapäistä ravintola- ja kahvilatoimintaa.

3. JÄSENET

Yhdistyksen jäseneksi voi yhdistyksen hallitus sille osoitetusta kirjallisesta hakemuksesta hyväksyä luonnollisen henkilön tai toimintaansa ja tarkoituksiinsa soveltuvan oikeuskelpoisen yhteisön. Jäsenyys astuu voimaan, kun hakija on suorittanut yhdistykselle liittymismaksun ja ensimmäisen vuosimaksun säädetyn ajan kuluessa.

Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti yhdistyksen hallitukselle tai sen puheenjohtajalle tai ilmoittamalla eroamisesta yhdistyksen kokouksen pöytäkirjaan.

Jäsenen katsotaan eronneeksi yhdistyksestä, jos jäsen on jättänyt maksamatta jäsenmaksunsa yli yhden kuukauden ajan maksun eräpäivästä.

Jäsenen erottamisesta päättää hallitus, jonka on ennen erottamista varattava asianomaiselle jäsenelle tilaisuus selityksen antamiseen erottamista koskevassa asiassa.

Hallituksen tekemän erottamispäätöksen jälkeen on jäsenellä kuukausi aikaa erottamisilmoituksesta tiedon saatuaan saattaa erottamispäätös seuraavan yhdistyksen kokouksen ratkaistavaksi.

Yhdistyksen jäsenlajeja ovat:

1. Iältään 25 ja 67 vuoden välillä oleva varsinainen jäsen, joka on maksanut vuosikokouksen päättämät liittymis- ja vuosimaksut.

2. Iältään 18, mutta alle 25 vuotta vanha nuorisojäsen, jolle voidaan päättää alemmat liittymis- ja vuosimaksut.

3. Alle 18 vuotta vanha juniorijäsen, jolle voidaan päättä alemmat liittymis- ja vuosimaksut

4. Yli 67 vuotta vanha seniorijäsen, jolle voidaan päättää alemmat liittymis- ja vuosimaksut.

5. yhteisöjäsen, joka suorittaa yhdistyksen tätä jäsenmuotoa varten päättämät liittymis- ja vuosimaksut

6. ainaisjäsen, joka ennen 1.1.2000 on saanut ainaisjäsenoikeuden, eli on suorittanut jäsenmaksun 25 vuoden ajan, joista voi olla enintään 5 vuotta juniorijäsenenä oloaikaa. Ainaisjäsen on vapaa suorittamasta vuosimaksua

Yhdistyksen hallitus voi yksimielisellä päätöksellään hyväksyä kunniajäseneksi henkilön, joka huomattavasti ja merkittävää tunnustusta ansaitsevalla tavalla on edistänyt yhdistyksen tarkoitusta. Kunniajäsen ei maksa liittymis- tai vuosimaksua.

Jos yhdistyksen entinen puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja valitaan kunniajäseneksi, kutsutaan häntä kunniakommodoriksi.

 

4. HALLITUS

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu yhdistyksen vuosikokouksessa valittu puheenjohtaja, jota kutsutaan kommodoriksi, varapuheenjohtaja, jota kutsutaan varakommodoriksi sekä kuusi hallituksen jäsentä. Kommodori ja varakommodori valitaan yhdistyksen vuosikokouksessa kahdeksi vuodeksi kerrallaan siten, että he ovat erovuorossa vuorovuosin. Hallituksen muut jäsenet valitaan vuosikokouksessa kahdeksi vuodeksi kerrallaan siten, että kolme heistä on vuorovuosittain erovuorossa. Kommodorin, varakommodorin tai hallituksen jäsenen toimikausi on kahden vuosikokouksen välinen aika.

Sääntöjen muutoksen rekisteröinnin jälkeen pidettävässä vuosikokouksessa on erovuorossa kommodori tai varakommodori ja sellaiset hallituksen jäsenet, joiden erovuoroisuus olisi viimeksi valittuja aiempi.

Hallitus on päätösvaltainen kun kommodori tai varakommodori ja vähintään neljä jäsentä on paikalla. Asiat ratkaistaan yksinkertaisella ääntenenemmistöllä.

Äänten mennessä tasan, ratkaisee puheenjohtajan mielipide, vaaleissa kuitenkin arpa. Hallitus ottaa sihteerin, rahastonhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt joko keskuudestaan tai hallituksen ulkopuolelta.

Hallituksen kokouksista pidetään pöytäkirjaa, joka tarkistetaan hallituksen päättämällä tavalla.

5. YHDISTYKSEN NIMEN KIRJOITTAMINEN

Yhdistyksen nimen kirjoittaa kommodori tai varakommodori yksin tai 2 hallituksen jäsentä yhdessä.


6. TILINTARKASTAJAT

Yhdistyksellä on yksi tilintarkastaja ja hänellä varatilintarkastaja. Tilintarkastaja valitaan yhdistyksen vuosikokouksessa kalenterivuodeksi kerrallaan.


7. TILINTARKASTUS

Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi. Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on annettava tilintarkastajalle viimeistään kolme viikkoa ennen yhdistyksen vuosikokousta. Tilintarkastajien tulee antaa kirjallinen

lausunto hallitukselle viimeistään kaksi viikkoa ennen vuosikokousta.


8. KOKOUSTEN KOOLLEKUTSUMINEN

Yhdistyksen kokouksen kutsuu koolle hallitus. Kokouskutsu on toimitettava aikaisintaan kuukautta ja vähintään kuusi päivää ennen kokousta seuran internetsivuilla sekä yhdistyksen kotipaikkakunnalla ilmestyvässä lehdessä.


9. YHDISTYKSEN KOKOUKSET

Yhdistyksen kokouksia ovat:

Vuosikokous, joka on pidettävä hallituksen määräämänä päivänä ennen huhtikuun loppua.

Ylimääräinen kokous, joka pidetään kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta, tai kun vähintään 1/20 yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii. Kokous on pidettävä 30 päivän kuluessa vaatimuksen esittämisestä.


10. ÄÄNIOIKEUS JA EDUSTAMINEN

Äänioikeutettuja yhdistyksen kokouksessa ovat ainaisjäsenet, yhteisöjäsenet, varsinaiset jäsenet, nuorisojäsenet ja seniorijäsenet. Kullakin läsnä olevalla äänioikeutetulla on yksi ääni ja äänioikeutettu jäsen voi valtakirjalla edustaa yhtä yhdistyksen äänioikeutettua jäsentä.


11. VUOSIKOUS

Yhdistyksen vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

    – esitetään tilinpäätös, hallituksen vuosikertomus ja tilintarkastajan lausunto

    – päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille tilivelvollisille

    – valitaan hallituksen puheenjohtaja (kommodori) tai varapuheenjohtaja (varakommodori)

    – valitaan hallituksen jäsenet erovuorossa olevien tai eronneiden tilalle

    – valitaan tilintarkastaja ja varatilintarkastaja

    – päätetään seuraavan vuoden liittymis- ja vuosimaksuista

    – vahvistetaan yhdistyksen tulo- ja menoarvio

    – päätetään yhdistyksen toimihenkilöiden ja tilintarkastajan palkkioista

    – vahvistetaan yhdistyksen toimintasuunnitelma

    – käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat


12. JÄSENEN OIKEUS SAADA ASIA VUOSIKOKOUKSEN KÄSITTELYYN

Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkun asian yhdistyksen vuosikokouksen käsiteltäväksi, on hänen siitä kirjallisesti ilmoitettava hallitukselle tammikuun loppuun mennessä.


13. VAALIT JA ÄÄNESTYKSET

Yhdistyksen kokouksessa on jokaisella varsinaisella, nuoriso-, seniori-, yhteisö- ja ainaisjäsenellä yksi ääni. Kaikki vaalit toimitetaan suljetuin äänestyslipuin. Yhdistyksen päätökseksi tulee, ellei näissä säännöissä toisin määrätä

1. se mielipide, jota on kannattanut yli puolet äänestyksessä annetuista äänistä

2. äänten mennessä tasan, se mielipide jota kokouksen puheenjohtaja ilmoittaa kannattavansa, paitsi vaaleissa arpa

3. sääntöjen muuttamista tai yhdistyksen omaisuuden pääosan luovuttamista koskevassa asiassa se mielipide, jota on kannattanut vähintään ¾ äänestyksessä annetuista äänistä.


14. ALUSKATSASTUS

Yhdistyksen jäsenillä on oikeus katsastuttaa aluksensa vuosittain. Katsastettu alus merkitään yhdistyksen veneluetteloon ja sille annetaan venetodistus. Katsastettu alus on oikeutettu edustamaan yhdistystä ja käyttämään Kotkan Pursiseuran lippua. Yhdistyksen hallinnassa olevat laituripaikat on varattu jäsenten katsastetuille veneille.


15. YHDISTYKSEN PURKAUTUMINEN

Päätös yhdistyksen purkamisesta on tehtävä kahdessa vähintään kahden ja enintään neljän kuukauden välein pidettävässä kokouksessa, kummassakin vähintään 4/5 enemmistöllä annetuista äänistä.

Yhdistyksen purkautuessa tai jos se lakkautetaan, yhdistyksen viimeinen kokous määrää tavan, jolla varat käytetään yhdistyksen toimintaan läheisesti liittyvän tarkoituksen edistämiseen.


16. SAAVUTETUT JÄSENOIKEUDET SÄILYVÄT

Säännöt on hyväksytty KPS:n vuosikokouksessa 4.3.2013.